Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Shiva Yoga & Coaching te Oosterbeek. Door inschrijving en betaling van de producten en/of diensten, geeft de klant aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

A. YOGA 

1. Abonnement

a. Een abonnement wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt per kalendermaand stilzwijgend verlengd. Bij een abonnement heb je recht op een vaste plek in een bepaalde les. 

b. Het lesgeld of cursusgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan (bij een abonnement uiterlijk op de eerste van iedere maand) en te zijn bijgeschreven op rekeningnummer NL95 TRIO 0198.0804.76 ten name van Shiva Yoga te Oosterbeek. De lesgelden en cursusgelden zijn inclusief 9% BTW, bij Zwangerschapsyoga en privé-lessen 21%. 

c. Bij tijdelijke onderbreking, verzuim van de lessen of afwezigheid van de cursist, om welke reden dan ook, vindt geen restitutie danwel kwijtschelding van het lesgeld plaats. 

d. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald, mits deze minimaal 24 uur van tevoren zijn afgemeld. Bij geen afmelding of later dan 24 uur van tevoren, komt de gemiste les te vervallen. Inhalen kan gedurende de betalingsperiode en in overleg. 

e. Shiva Yoga & Coaching behoudt zich het recht voor jaarlijks aan het einde van het jaar de tarieven voor het jaar erop te wijzigen. 

f. Het te betalen lesgeld geldt per kalendermaand. Bij tussentijds instromen wordt het lesgeld voor de eerste maand naar rato vastgesteld.
g. Administratiekosten ad. € 37,00 gelden alleen bij herinschrijving binnen 6 maanden na beëindiging van een eerder abonnement.

h. Opzegging van het abonnement dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.

i. Uitval van vakanties is reeds in het lesgeld verrekend. Dit houdt in dat er geen restitutie plaats vindt bij vakanties die in een kalendermaand vallen of bij vakantie van cursist. 

2. Strippenkaart

a. Op de strippenkaart staat vermeld tot wanneer de strippenkaart geldig (14 weken) is. Binnen die termijn is het mogelijk om lessen te volgen met de strippenkaart.

b. Bij een strippenkaart heb je recht op een vaste plek in een les. Annulering van de les dient uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les te geschieden via telefoon of mail om een credit te behouden. Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van de les kost dit een credit van de strippenkaart. 

b. Na geldigheid van de strippenkaart komen ongebruikte credits te vervallen en vindt er geen restitutie plaats.

c. Voor het verkrijgen van een 1e strippenkaart dient een inschrijfformulier te worden ingevuld.

d. In uitzonderingsgevallen, kan in overleg, de geldigheid worden verlengd of vindt er restitutie plaats. Deze uitzonderingsregel geldt niet voor eigen vakanties of bij om andere reden verzuimde lessen.

3. Losse lessen, activiteiten of workshops

a. Aanmelding voor een losse les of activiteit dient schriftelijk te geschieden.

b. Bij aanmelding wordt er een plekje gereserveerd, welke definitief wordt na betaling.

c. Bij annulering voor 24 uur voorafgaand aan de losse les, activiteit of workshop vindt volledige terugbetaling van de desbetreffende kosten plaats of cursist maakt gebruik van een aangeboden alternatief.

d. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de losse les, activiteit of workshop vindt geen teruggave van de betaling plaats.

4. Lesrooster

a. De lestijden en -dagen worden door middel van een lesrooster aan de cursisten bekendgemaakt op de website van Shiva Yoga & Coaching. 

b. Tijdens officiële feestdagen en schoolvakanties zijn er geen lessen. De uitval van deze dagen is reeds verrekend in het te betalen abonnementsgeld en de geldigheid van de strippenkaart. Bij de vaststelling van de schoolvakanties wordt regio Zuid van het Ministerie van het Onderwijs aangehouden. 

c. Het lesrooster is onder voorbehoud.

5. Aansprakelijkheid

a. De cursist is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van Shiva Yoga & Coaching, de leslocatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is. 

b. Deelnemen aan de les geschiedt geheel op eigen risico. Shiva Yoga & Coaching, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist. 

c. Bespreek eventuele specifieke klachten of lichamelijke beperkingen met de docent. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het consulteren van een huisarts/ specialist of therapeut voor klachten of lichamelijke beperkingen in relatie tot het volgen van yoga. 

B. COACHING

1. Coachingsessie

a. Aanmelding voor coaching dient schriftelijk te geschieden.

b. Bij aanmelding wordt er in onderling overleg een afspraak voor een sessie gepland welke definitief wordt na betaling van de sessie. 

c. Bij annulering voor 24 uur voorafgaand aan de sessie vindt volledige terugbetaling van de desbetreffende kosten plaats of cursist maakt gebruik van een aangeboden alternatief qua datum.

d. Bij annulering binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie vindt geen teruggave van de betaling plaats.

C. LUISTERKIND-AFSTEMMINGEN

1. Aanvraag Luisterkind-afstemming

  1. Een aanvraag voor een Luisterkind-afstemming dient te schriftelijk te geschieden waarna het document Begeleidend schrijven Luisterkind wordt verstrekt aan de aanvrager.
  2. De aanvraag voor de Luisterkind-afstemming wordt definitief na verstrekking van de benodigde informatie zoals beschreven in het document Begeleidend schrijven Luisterkind en betaling van de kosten van de Luisterkind-afstemming. 
  3. Ik ben ten alle tijden in de mogelijkheid om een afstemming te weigeren, zonder opgave van reden. 
  4. Kinderen vanaf de leeftijd van 10 jaar moeten op de hoogte zijn dat de ouders/verzorgers een afstemming hebben aangevraagd. Ik ga er vanuit dat de ouders/verzorgers dit met hun kind hebben overlegd en dat het kind akkoord is.
  5. Ik ben in de gelegenheid om een ander tijdspad aan te geven, zonder opgave van reden. Uiteraard probeer ik altijd wel de afstemmingen binnen twee weken te realiseren.

D. ALGEMEEN 

4. Aansprakelijkheid

a. De client is aansprakelijk voor schade die hij/zij toebrengt aan eigendommen van Shiva Yoga & Coaching, de leslocatie of aan derden, mits dit aan hem/haar toerekenbaar is. 

b. Deelname aan sessie of Luisterkind-afstemmingen geschiedt geheel op eigen risico. Shiva Yoga & Coaching, dan wel de docente, kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of opgelopen letsel van de cursist. 

5. Verlies/diefstal

Shiva Yoga & Coaching is niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade, van of aan goederen van de cursist. 

6. Nieuwsbrief

Bij inschrijving kan de cursist akkoord gaan met het ontvangen van de nieuwsbrief van Shiva Yoga & Coaching. Deze nieuwsbrief wordt maximaal 12x per jaar per e-mail verstuurd. Via de link in de nieuwsbrief is het mogelijk om je op ieder moment af te melden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. 

6. Privacy

a. Shiva Yoga & Coaching respecteert de privacy van cursisten en gaat zorgvuldig met hun gegevens om. Persoonlijke gegevens (NAW: naam, adres, woonplaats) worden in vertrouwelijkheid door de cursist verstrekt en ook zodanig behandeld. Alle persoonlijke informatie wordt gegarandeerd vertrouwelijk behandeld. 

b. Persoonlijke gegevens worden nooit aan externe partijen verkocht, noch worden deze aan derden ter beschikking gesteld. 

c. Shiva Yoga & Coaching heeft een privacyverklaring opgesteld voor cursisten. Deze wordt, samen met de Algemene Voorwaarden, verstrekt aan de cursist bij inschrijving. 

Oosterbeek, januari 2019